کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
نامه مکتوب به رییس محترم جمهوری اسلامی در مورد بازنشستگی ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/14 | 
تصویر نامه مکتوب کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه به رییس محترم  جمهوری اسلامی در مورد مسائل مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور
صفحه 1
صفحه 2

 
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.52499.fa.html
برگشت به اصل مطلب